Sikring og sperring

Sikring på strekning med fjernstyring

Sikring på strekning med fjernstyring skal utføres på én av følgende måter:

  • kontaktmagneter der det er isolerte sporfelt
  • nøkkel for sikring eller håndholdt terminal der det er akseltellere
  • signal 1A/1B «Stopp» der toglederen ikke kan bekrefte annen sikring

Hvis toglederen ikke kan bekrefte at sikringen fungerer, skal hovedsikkerhetsvakten påse at det settes opp signal 1A/1B «Stopp» som sikring på hver side av arbeidsstedet. Hvis det er flere arbeider på samme strekning, settes signalet opp utenfor de ytterste arbeidsstedene.

Ved feilretting som fører til at ordinær sikring av tekniske årsaker ikke kan benyttes, skal toglederen i tillegg sperre nabostasjon og/eller nabostrekning. I slike tilfeller kan hovedsikkerhetsvakten unnlate sikring av arbeidsstedet etter avtale med toglederen.

Ved opprettelse av anleggsområde-jernbane på strekning med sporisolering, brukes kontaktmagneter for å verifisere hvor hovedsikkerhetsvakten befinner seg, eller etter avtale med toglederen og hovedsikkerhetsvakten hvor lokal sikkerhetsvakt befinner seg. Kontaktmagnetene kan ved behov fjernes etter verifiseringen.

På strekning som er utrustet med akseltellere skal nøkkel for sikring tas ut i de arbeidsområdene som avgrenser anleggsområde-jernbane mot trafikkert spor. Det skal angis i kunngjøringen for arbeidet hvilke arbeidsområder som blir berørt av arbeidet. Nøkkelen skal ikke settes tilbake før anleggsområdet skal avsluttes eller det skal foretas testkjøring. Toglederen skal informeres når nøkkelen skal settes tilbake.

Når det er behov for å ta ut flere nøkler for sikring, kan hovedsikkerhetsvakten (etter først å ha iverksatt sin sikring) overlate til lokal sikkerhetsvakt å kontakte toglederen for å få tatt ut nøkkel for sikring i de andre arbeidsområdene. Lokal sikkerhetsvakt skal benytte samme ordlyd som for hovedsikkerhetsvakten for sikring av de andre arbeidsområdene.

På strekning der kontaktmagneter eller nøkler for sikring ikke kan brukes for verifisering, skal hovedsikkerhetsvakten angi kilometer i tillegg til posisjon.

(TJN 10.8-BN Sikring på strekning med fjernstyring)

Sperring og sikring av linjen på strekning med togmelding

Hovedsikkerhetsvakten skal henvende seg til togekspeditøren på den ene betjente stasjonen.

Togekspeditørene skal sperre strekningen med togmelding og notere sperringen i togmeldingsboka.

Togekspeditøren på den andre betjente stasjonen skal deretter kontakte hovedsikkerhetsvakten og meddele at strekningen er sperret og gi tillatelse til at arbeidet kan iverksettes.

På stasjoner uten utkjørsignal skal togekspeditøren på vegne av og etter avtale med hovedsikkerhetsvakten sette opp signal 1A/1B «Stopp» som sikring der signal 1A/1B «Stopp» eller signal 3A/3B «Passér» normalt vises, og informere hovedsikkerhetsvakten om dette.

På stasjon med utkjørsignaler skal togekspeditøren sette kontrollmiddel på signalstilleren som sikring på vegne av og etter avtale med hovedsikkerhetsvakten, og informere hovedsikkerhetsvakten om dette.

(TJN 10.9-BN Sperring og sikring av linjen på strekning med togmelding)

Sperring og sikring av betjent stasjon

Ved disponering for arbeid av en hel stasjon med hovedsignaler og isolerte sporavsnitt skal det settes på kontaktmagneter i sporfeltene mellom utkjørhovedsignal og innkjørhovedsignal i begge/alle ender av stasjonen som sikring, alternativt i samtlige togspor. Togekspeditøren skal sperre togsporene på stasjonen.

Ved disponering for arbeid av en del av en stasjon med hovedsignaler skal hovedsikkerhetsvakten sikre arbeidsstedet ved å sette på kontaktmagneter i de togsporene der det skal arbeides. I tillegg settes det opp signal 1A/1B «Stopp» ved arbeidsstedets grenser. Togekspeditøren skal sperre de sporene som det skal arbeides i.

Ved disponering for arbeid av en hel stasjon uten utkjørsignal, skal hovedsikkerhetsvakten sikre arbeidsstedet ved å hente ut kontrollåsnøkler fra togekspeditøren.

Ved disponering for arbeid av en del av en stasjon uten utkjørsignal, skal hovedsikkerhetsvakten låse sporvekslene med klave og hengelås slik at det ikke er mulig å kjøre inn på sporet/sporene der det arbeides, og informere togekspeditøren. Togekspeditøren skal sperre den delen av stasjonen som det arbeides på. Hvis det ikke er mulig å sperre den delen av stasjonen som det arbeides på skal togekspeditøren sperre hele stasjonen.

(TJN 10.17-BN Sperring og sikring av betjent stasjon)

Vedlikeholdsarbeid på signalanlegg på ubetjent stasjon med C-lås

Ved vedlikeholdsarbeid på signalanlegg på ubetjent stasjon med C-lås kan godkjent vedlikeholdspersonale ta ut kontrollåsnøkler fra samlelåsen hvis det kan sendes kontrollsignal for å kontrollere at alle nøklene er på plass etter at arbeidet er avsluttet. Dersom det ikke er mulig å sende kontrollsignal, skal stasjonen gjøres betjent under arbeidsperioden.

(TJN 10.15-BN Vedlikeholdsarbeid på signalanlegg på ubetjent stasjon med C-lås)

Arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet på strekning med togmelding

På bestemte strekninger med togmelding som er nevnt i særbestemmelsene for det enkelte ruteområdet i strekningsbeskrivelsen, kan disponering av strekning for arbeid iverksettes etter at tog har passert arbeidsstedet.

Det skal foreligge en driftsoperativ kunngjøring på arbeidet før denne arbeidsformen kan benyttes. Den driftsoperative kunngjøringen skal angi at arbeid kan iverksettes etter at toget har passert og hovedsikkerhetsvakten skal ved henvendelse til togekspeditøren angi hvor det skal arbeides ved bruk av kilometerangivelse med én desimal. Den driftsoperative kunngjøringen skal angi mellom hvilke nabostasjoner arbeidet skal foregå, men kilometer skal ikke angis i kunngjøringen.

Det skal kun være ett arbeidslag på strekningen, det vil si ett arbeidssted med én hovedsikkerhetsvakt.

Når hovedsikkerhetsvakten og en utpekt person ved selvsyn har sett at toget har passert arbeidsstedet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte togekspeditøren på den stasjonen som toget kjørte fra og melde at toget har passert, og be om tillatelse til disponering for arbeid mellom den stasjonen som toget kjørte fra og den kilometeren som arbeidet skal foregå på.

Togekspeditøren på den stasjonen som toget kjørte fra skal ta kontakt med togekspeditøren på den stasjonen som det ble utvekslet avgangsmelding med, og togekspeditørene skal sperre strekningen for arbeidet med følgende ordlyd:

«Strekningen mellom … (stasjon) og km. … sperres»

Meldingen gjentas av mottaker.

Togekspeditøren på ankomststasjonen skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og bekrefte at strekningen mellom avgangsstasjonen for toget og km. for arbeidsstedet med følgende ordlyd:

«Strekningen fra … (stasjon) til km. … er sperret til kl. …»

Hovedsikkerhetsvakten skal repetere:

«Strekningen fra … (stasjon) til km. … er sperret til kl. …»

Hovedsikkerhetsvakten skal påse at arbeidsstedet blir sikret med signal 1A/1B «Stopp», på begge sider av arbeidsstedet før det gis tillatelse til at arbeidet kan startes opp.

Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte togekspeditøren på den stasjonen som toget kjører til når disponeringen skal avsluttes. Hvis toget ankommer stasjonen før arbeidet er avsluttet, skal togekspeditøren føre togets ankomsttid i togmeldingsboken, men det skal ikke utveksles ankomstmelding for toget før hovedsikkerhetsvakten har meldt arbeidsstedet klart for tog.

(TJN 10.18-BN Arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet på strekning med togmelding)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.