Endringsoversikt

Tillatelse og iverksettelse

Tillatelse til arbeid

Det skal innhentes tillatelse til arbeid i spor før arbeidet kan starte. Dette omfatter også arbeid i nærheten av spor dersom arbeidet kan medføre at tog eller skift ikke kan kjøre forbi arbeidsstedet uten at det oppstår fare.

På strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS skal toglederen gi tillatelse til arbeid i spor. På strekning med togmelding og på grensestasjon skal togekspeditøren gi slik tillatelse.

Hele området som skal disponeres for arbeid eller opprettes som anleggsområde-jernbane skal sperres og sikres før arbeidet kan startes opp.

(TJN 10.1-BN Tillatelse til arbeid)

Forlengelse av disponeringstiden

Oppstår det forhold som gjør det mulig å forlenge disponeringstiden, kan toglederen eller togekspeditøren informere hovedsikkerhetsvakten muntlig om ny og forlenget disponeringstid.

(TJN 10.16-BN Forlengelse av disponeringstiden)

Iverksettelse av arbeid

Avklaring:

Hovedsikkerhetsvakten skal:

  • kontakte toglederen på strekning med fjernstyring og på strekning med ERTMS, eller togekspeditøren på strekning med togmelding og på grensestasjon
  • presentere seg med funksjon og ID, og oppgi nummeret på den driftsoperative kunngjøringen
  • oppgi posisjon i nødvendig utstrekning med stasjonsnavn, spornummer, angivelse av strekning eller hovedspor, eller for anleggsområde-jernbane mellom hvilke definerte punkter anleggsområdet skal opprettes
  • meddele at det er klart for oppstart av arbeid

Dersom det blir bytte av hovedsikkerhetsvakt eller foreslått leder for elsikkerhet, skal toglederen, togekspeditøren og leder for kobling informeres om dette.

Dersom arbeidet inkluderer både fjernstyrt strekning og en eller flere grensestasjoner, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen. Toglederen skal koordinere sperringen med togekspeditøren eller togekspeditørene.

Oppstart:

Hvis arbeidet kan tillates, skal toglederen eller togekspeditøren kontrollere:

  • togradionummer,
  • navn på hovedsikkerhetsvakt,
  • posisjon og
  • anslått tidsbruk

Toglederen eller togekspeditøren skal sperre den strekningen, den stasjonen og/eller det sporet hvor arbeidene skal foregå før tillatelse til oppstart av arbeider gis. På strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS skal toglederen deaktivere all automatikk og fjerne magasinerte togveier på stedet. På strekning med fjernstyring skal linjeblokken om mulig være nøytral.

Når hovedsikkerhetsvakten har mottatt melding fra toglederen eller togekspeditøren om at strekningen, stasjonen eller sporet er sperret, skal hovedsikkerhetsvakten iverksette sikring med mindre annet framgår av bestemmelsene her. På strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS skal toglederen bekrefte at sikringen fungerer. Når kontaktmagneter benyttes som sikring, eller del av sikring, på betjente stasjoner på strekning med togmelding skal togekspeditøren bekrefte at sikringen fungerer.

Der hovedsikkerhetsvakten sikrer arbeidsstedet med signal 1A/1B «Stopp», kan toglederen eller togekspeditøren gi tillatelse til arbeid i spor før hovedsikkerhetsvakten har satt opp signal 1A/1B «Stopp». Hovedsikkerhetsvakten kan overlate til annet personell å sette opp signal 1A/1B «Stopp».

(TJN 10.6-BN Generelt om iverksettelse og avslutning av arbeid)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.