Endringsoversikt

Arbeid i spor på strekning med ERTMS

Sperring og sikring

Et arbeidsområde på strekning med ERTMS er forhåndsdefinert til å omfatte enten et togspor på en stasjon, hele stasjonen mellom utkjørstoppskiltene eller linjen mellom stasjonene. Et arbeidsområde sperres og frigis for sikring av toglederen og sikres av hovedsikkerhetsvakten. Sikkerhetssonen mellom utkjørstoppskiltet og innkjørstoppskiltet omfattes ikke av noe arbeidsområde.

Hovedsikkerhetsvakten skal sikre arbeidsområdene med håndholdt terminal eller ved å ta ut nøkkel for sikring. Sikringen skal ikke oppheves i håndholdt terminal, eller nøkkelen ikke settes tilbake, før arbeidet skal avsluttes eller det skal foretas testkjøring. Hovedsikkerhetsvakten kan overlate til lokal sikkerhetsvakt å kontakte toglederen for å sikre andre arbeidsområder med håndholdt terminal eller nøkkel for sikring. Lokal sikkerhetsvakt skal bruke samme ordlyd som hovedsikkerhetsvakten.

Ved feilretting som fører til at et arbeidsområde av tekniske årsaker ikke kan benyttes, skal toglederen i tillegg sperre nabostasjon og/eller nabostrekning. I slike tilfeller kan hovedsikkerhetsvakten unnlate sikring av arbeidsstedet etter avtale med toglederen.

(TJN 10.11-BN Sperring og sikring på strekning med ERTMS)

Arbeid i sikkerhetssonen

Dersom det er behov for å arbeide i sikkerhetssonen mellom stasjonsgrensen og utkjørstoppskiltet i én eller begge ender av stasjonen, skal toglederen, i tillegg til å opprette arbeidsområde på hele stasjonen mellom utkjørstoppskiltene, sperre sporavsnittet i sikkerhetssonen.

(TJN 10.19-BN Arbeid i sikkerhetssonen på strekning med ERTMS)

Anleggsområde-jernbane

Før toglederen gir tillatelse til å opprette et anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS, skal toglederen sperre avgrensningene mot trafikkert spor ved å sperre arbeidsområdene mot sikkerhetssonene, og frigi dem for sikring. I tillegg skal toglederen opprette midlertidige skifteområder på hele strekningen.

Unntak fra kravet om sperring og sikring av arbeidsområdene i avgrensningene. Dersom det kun skal benyttes kjøretøy utrustet med ETCS, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, sløyfes bruk av arbeidsområde i avgrensningene og toglederen skal i stedet sperre sporavsnittet i sikkerhetssonene. I dette tilfellet skal alt arbeidet foregå fra eller med kjøretøyene. For arbeid på denne måten er det ikke fastsatt noen egne ordlyder for iverksettelse og avslutning.

Kjøretøy med ETCS-ombordutrustning skal være i skiftemodus (SH-modus).

Kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, kan stå innenfor anleggsområdet ved oppstart eller avslutning når dette er angitt i den driftsoperative kunngjøringen, og skal som hovedregel være kjørt inn på det kommende anleggsområdet før oppstart. Kjøretøy med ETCS-ombordutrustning som starter sin kjøring inne på anleggsområdet skal tildeles tognummer.

Dersom det skal arbeides på begge sider av systemgrensen mellom strekning med ERTMS og strekning uten ERTMS, skal det opprettes et eget anleggsområde på hver side av grensen, der sperring, sikring og kjøring skjer etter trafikkreglene for gjeldende strekninger.

Skinne-/veimaskin og traller, og kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning som ikke er tilkoplet kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, kan brukes innenfor anleggsområde-jernbane.

(TJN 10.26-BN Anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS)

Avgrensning av et anleggsområde-jernbane

Anleggsområde-jernbane skal avgrenses ved et innkjør- eller utkjørstoppskilt ved de forhåndsdefinerte sikkerhetssonene. Sikkerhetssonen er ikke en del av anleggsområdet, og kun tog på vei til eller fra anleggsområdet kan kjøre gjennom sikkerhetssonen.

Signal 105B «Anleggsområde-jernbane slutter» skal settes opp ved sikkerhetssonen på strekning med ERTMS når

  • det brukes skinne-/veimaskin, eller kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning som ikke er tilkoplet kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, ytterst mot avgrensningen, eller
  • anleggsområdet avgrenses ved stasjonsgrensen for strekning uten ERTMS.

(TJN 10.27-BN Avgrensning av et anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS)

Kjøring inn på, inne i og ut fra anleggsområde-jernbane

Toglederen kan tillate kjøring inn på et anleggsområde etter at hovedsikkerhetsvakten har gitt tillatelse til dette.

Den som kjører trekkraftkjøretøyet skal innhente tillatelse fra toglederen før det kjøres ut fra anleggsområdet og skal i tillegg underrette hovedsikkerhetsvakten.

Når tog, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, må kjøres inn på et allerede opprettet anleggsområde, skal føreren stoppe foran grensen til anleggsområdet, og be toglederen om tillatelse til å kjøre inn. Toglederen kan gi tillatelse til kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse etter reglene for dette, etter konferanse med hovedsikkerhetsvakten. Føreren skal velge skiftemodus (SH-modus) straks kjøretøyet er kommet inn i anleggsområdet. Videre kjøring skal skje etter tillatelse fra hovedsikkerhetsvakten.

Når tog, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, skal kjøres ut fra et anleggsområde, skal føreren stoppe foran grensen til anleggsområdet og oppheve skiftemodus (SH-modus). Føreren skal be toglederen om tillatelse til å kjøre ut av anleggsområdet, og toglederen skal gi tillatelse til kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse ved bruk av formular 01 etter reglene for dette. Når grensen for anleggsområde er ved systemgrensen mellom strekning med ERTMS og strekning med fjernstyring eller grensestasjon, skal føreren kontakte toglederen eller togekspeditøren for å få kjørsignal i innkjørhovedsignalet, og innhente tillatelse fra hovedsikkerhetsvakten til å bruke stoppasseringsfunksjonen uten bruk av formular for å få tillatelse til å passere togets front.

Kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning skal kjøres inn på og ut fra anleggsområdet koplet til trekkraftkjøretøy med ETCS-ombordutrustning.

Ved deaktivering av førerbordet, for eksempel på grunn av bytte av førerrom, skal føreren umiddelbart velge skiftemodus (SH-modus) på nytt førerbord.

Ved behov for å kjøre kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, fra et midlertidig skifteområde over i neste midlertidige skifteområde inne i anleggsområdet, eller inn i den tilhørende sikkerhetssonen mellom skifteområdene inne i anleggsområdet, skal føreren ringe hovedsikkerhetsvakten, meddele stoppskiltets betegnelse og be om tillatelse til å kjøre inn i neste skifteområde eller inn i sikkerhetssonen. Hovedsikkerhetsvakten kan gi føreren muntlig tillatelse i togradioen etter konferanse med eventuell lokal sikkerhetsvakt. Føreren skal kjøre i skiftemodus (SH-modus) med bruk av stoppasseringsfunksjonen.

Ved kjøring fra et anleggsområde-jernbane til et annet i systemgrensen mellom strekning med og uten ERTMS, må hovedsikkerhetsvakten på det anleggsområdet det skal kjøres til samtykke i dette og informere toglederen eller togekspeditøren om at slik kjøring skal foregå.

Skinne-/veimaskin og traller skal kjøres på og av sporet innenfor opprettet anleggsområde.

Ved heving av anleggsområde-jernbane for passering av tog, kan tog stå i togspor på en annen stasjon enn den som er angitt som oppstart eller avslutningsstasjon i den driftsoperative kunngjøringen.

Ved systemfeil som medfører at kjøretøyet med ETCS-ombordutrustning går ut av skiftemodus (SH-modus) og må starte igjen i ukjent posisjon, kan hovedsikkerhetsvakten gi føreren muntlig tillatelse til å passere en balisegruppe, eventuelt med tilhørende stoppskilt, innenfor anleggsområdet for å få kjent posisjon. Deretter kan kjøretøyet gå over i skiftemodus (SH-modus) igjen.

Ved systemnødbrems inne i et anleggsområde-jernbane gjelder følgende:

  • Føreren skal kontakte toglederen for å avklare hvor kjøretøyet befinner seg, og toglederen skal avklare forholdet med hovedsikkerhetsvakten.
  • Dersom kjøretøyet befinner seg inne på anleggsområde-jernbane, kan føreren få tillatelse fra hovedsikkerhetsvakten til å bruke stoppasseringsfunksjonen, uten bruk av formular.
  • Dersom kjøretøyet befinner seg i grensen for anleggsområdet på vei ut, skal toglederen gi tillatelse etter bestemmelsene for systemnødbrems.

Feilaktig besatte sporavsnitt skal om mulig fjernes fortløpende ved bruk av kjøretøy med ETCS-ombordutrustning.

(TJN 10.28-BN Kjøring inn på, inne i og ut fra anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS)

Kjøring over planoverganger ved anleggsområde-jernbane

For å sikre at planoverganger med veisikringsanlegg er sperret for veitrafikk, skal føreren sørge for at veisikringsanlegget betjenes manuelt.

(TJN 10.29-BN Kjøring over planoverganger ved anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS)

Opphevelse av sperring etter arbeid innenfor et anleggsområde-jernbane

Toglederen skal oppheve sperringen ved å ta tilbake arbeidsområdene mot sikkerhetssonene og ta tilbake de midlertidige skifteområdene. Dersom det bare arbeides med ett eller flere kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, eventuelt med tilkoblede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, skal toglederen oppheve sperringen av sporavsnittet i sikkerhetssonene.

Dersom et sporavsnitt feilaktig har inntatt tilstanden belagt, skal toglederen utføre forberedende resett i henhold til interne instrukser.

Når det ene av to anleggsområder som ligger inntil hverandre i grensen mellom strekning med og uten ERTMS oppheves, skal hovedsikkerhetsvakten informere hovedsikkerhetsvakten på gjenværende anleggsområde om at det andre anleggsområdet er opphevet.

(TJN 10.30-BN Opphevelse av sperring etter arbeid innenfor et anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS)

Testområde i anleggsområde på strekning med ERTMS

Før opphevelse av anleggsområde-jernbane kan det foretas testkjøring for testing av signalanlegg. Før testkjøringen skal hovedsikkerhetsvakten forsikre seg om at alle arbeider er avsluttet og informere toglederen om at anleggsområde-jernbane nå er område for testkjøring.

Hvordan kjøringen skal foregå avtales mellom føreren og toglederen.

Testtoget framføres med kjøretillatelse i ERTMS-systemet og skal framføres med halv sikthastighet. Dersom det likevel er behov for å kjøre med høyere hastigheter, må det utføres en egen risikovurdering.

Rapport om kjøring forbi stoppskilt eller baliser skal ikke skrives i de tilfeller der slik kjøring har vært tilsiktet.

Etter at testkjøringen er avsluttet, kan hovedsikkerhetsvakten oppheve anleggsområdet.

(TJN 10.31-BN Testområde i anleggsområde på strekning med ERTMS)

Disponering for arbeidstog

Dersom arbeidstoget ved disponering skal kjøre frem og tilbake på linjen eller på spor eller område på stasjon, skal arbeidstoget være i skiftemodus (SH-modus).

Dersom det i skiftemodus (SH-modus) inne på stasjon er behov for å kjøre inn i sikkerhetssonen, eller fram og tilbake i sikkerhetssonen, skal arbeidet skje ved at det opprettes anleggsområde-jernbane som dekker sikkerhetssonen.

Ut fra og inn til stasjonene skal arbeidstoget kjøres som tog.

Når disponeringen for kjøring av arbeidstog er avsluttet, skal føreren melde fra til toglederen om det.

Et arbeidstog kan bare bestå av ett kjøretøy, eller av flere kjøretøy som går sammenkoblet hele tiden så lenge det ikke er i skiftemodus (SH-modus).

(TJN 10.37-BN Disponering for arbeidstog på strekning med ERTMS)

Visitasjon til fots på strekning med ERTMS

Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte toglederen og oppgi nøyaktig stedsangivelse og kilometer for hvor visitasjonen starter og i hvilken retning den skal foregå. All automatikk og magasinerte togveier skal være deaktivert.

Toglederen skal sperre strekningen ved å opprette arbeidsområde der visitasjonen skal foregå.

Ved bruk av nøkkel for sikring: Toglederen skal frigi nøkkel for sikring av arbeidsområdet og hovedsikkerhetsvakten skal ta nøkkelen ut en kort stund, slik at toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret. Dersom hovedsikkerhetsvakten er alene, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen hvert 20. minutt, dersom annet ikke er avtalt. Blir toglederen ikke kontaktet innen dette tidsrommet, og toglederen ikke får kontakt med hovedsikkerhetsvakten skal toglederen iverksette søk etter vedkommende.

Ved bruk av håndholdt terminal: Toglederen skal frigi for sikring, og hovedsikkerhetsvakten skal sikre med håndholdt terminal for hele perioden det skal foretas visitasjon.

Toglederen skal registrere hovedsikkerhetsvaktens navn og telefonnummer på grafisk rute.

Når visitasjonen eller lignende er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen for å melde strekningen klar for tog. Toglederen skal oppheve sperringen.

(TJN 10.34-BN Visitasjon til fots på strekning med ERTMS)

 
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.