Innholdsfortegnelse

Endringsoversikt

Disponering for arbeidstog

Ved disponering for arbeidstog gjelder bestemmelsene for tog, men arbeidstoget kan kjøre inn på eller ut fra stasjonene i tiden disponeringen foregår. På strekning med ERTMS må arbeidstoget være i skiftemodus (SH-modus) i henhold til bestemmelsene i 10.37-BN.

(TJN 10.4-BN Arbeidsformer)

Generelt

Ved disponering for arbeidstog skal det fremgå av ruten hvordan kjøringen skal foregå.

Alt arbeid skal foregå i forbindelse med, og i umiddelbar nærhet til, arbeidstoget. Ved behov for å utføre arbeid med personale eller utstyr som ikke fraktes med arbeidstoget, kan dette kun skje etter avtale med føreren. Hvis det må utføres arbeid som ikke foregår i forbindelse med kjøringen av arbeidstoget, skal det opprettes anleggsområde-jernbane.

(TJN 10.35-BN Generelt om disponering for arbeidstog)

Oppstart

Toglederen eller togekspeditøren skal sperre strekningen etter at arbeidstoget har kjørt ut på strekningen hvis dette er mulig.

Arbeidstog kan på strekning med togmelding kjøre flere ganger ut fra eller inn til de betjente stasjonene på samme avgangsmelding i disponeringsperioden.

Avslutning

Føreren skal melde fra til toglederen eller togekspeditøren når disponeringen er avsluttet.

Et arbeidstog kan bestå av ett kjøretøy eller flere kjøretøy som går sammenkoblet hele tiden.

(TJN 10.36-BN Disponering for arbeidstog på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.