Endringsoversikt

Avslutning av arbeid

Avslutning

Etter at arbeid i spor er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av arbeidsstedet og underrette toglederen eller togekspeditøren om at sporet er klart for tog.

Toglederen eller togekspeditøren skal oppheve sperringen og bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for tog.

(TJN 10.6-BN Generelt om iverksettelse og avslutning av arbeid)

Avslutning av anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

På strekning med akseltellere skal ikke anleggsområde-jernbane oppheves før nøkkelen for sikring er satt inn i nøkkelskapet, og så langt det er mulig ikke er feilaktig belagte sporavsnitt.

Dersom et sporavsnitt på strekning med akseltellere feilaktig har inntatt tilstanden belagt, skal toglederen utføre forberedende resett i henhold til interne instrukser.

På strekning med togmelding skal togekspeditøren, etter konferanse med togekspeditøren på den stasjonen som mottok melding om sperring, oppheve sperringen når det er bekreftet at strekningen er klar for tog, og etter at de har konferert med hverandre om at alle kjøretøy angitt i den driftsoperative kunngjøringen har kommet inn.

Når ett av flere anleggsområder som ligger inn til hverandre oppheves, skal toglederen eller togekspeditøren informere hovedsikkerhetsvakten på gjenværende anleggsområde om at det andre anleggsområdet er opphevet.

(TJN 10.24-BN Avslutning av anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding)

Opphevelse av sperring og sikring på linjen på strekning med togmelding

Hovedsikkerhetsvakten skal henvende seg til togekspeditøren på den ene betjente stasjonen og gi beskjed om at arbeidet er avsluttet. Togekspeditøren skal kontakte togekspeditøren på den andre betjente stasjonen og meddele at arbeidet er avsluttet.

Togekspeditøren på den andre betjente stasjonen skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og få bekreftet at arbeidet er avsluttet og at strekningen er klar for tog.

Togekspeditørene skal deretter oppheve sperringen med togmelding, notere opphevelsen i togmeldingsboka og fjerne sikringstiltak på sin stasjon.

(TJN 10.10-BN Opphevelse av sperring og sikring på linjen på strekning med togmelding)

Avslutning av arbeid i spor med frakobling

Ved frakobling av kontaktledningsanlegget skal det framgå av den driftsoperative kunngjøringen hvilke strekninger eller spor det ikke kan kjøres tog eller skift på ved å angi hovedsignal eller annet hensiktsmessig referansepunkt i infrastrukturen, i tillegg til foreslått leder for elsikkerhet, hvilken elsikkerhetsplan det skal arbeides etter og om strekningen blir spenningsløs. Leder for kobling utpeker leder for elsikkerhet. Ved endring av grensene for frakoblingen skal elsikkerhetsplanen oppdateres.

Leder for elsikkerhet skal kommunisere med toglederen eller togekspeditøren for å skape en felles forståelse av hvor det er innført trafikale begrensninger og/eller hvor det kan framføres tog. En leder for elsikkerhet skal koordinere kommunikasjonen fra de øvrige lederne for elsikkerhet mot toglederen eller togekspeditøren.

Leder for kobling skal kommunisere med toglederen eller togekspeditøren for å sikre at området som skal frakobles er sperret. Leder for kobling skal verifisere at strekning, spor eller område er sperret før frakobling foretas.

På strekning med fjernstyring og strekning med togmelding skal toglederen eller togekspeditøren sperre hele den frakoblede strekningen. Der hvor seksjonsdelet ligger utenfor den strekningen eller det sporet det skal arbeides på, skal nærmeste blokkstrekning eller spor også sperres. Slik sperring kan likevel unnlates hvis sperringen av strekningen eller sporet hindrer signalstilling inn på det frakoblede området. Dersom det skal utføres arbeid på blokkstrekning eller spor som er sperret som følge av at frakoblingen går utenfor det planlagte disponerte området, skal grensen for arbeidet utvides og den sperrede strekningen eller spor inngå i arbeidet.

På strekning med ERTMS skal toglederen sperre hele den frakoblede strekningen ved å sperre stoppskiltene i hver ende av området, slik at systemet ikke kan gi kjøretillatelse inn mot det frakoblede området. Dersom strekningen samtidig disponeres for arbeidstog, skal toglederen sperre stoppskiltene etter at arbeidstoget har kjørt ut.

Frakobling av kontaktledningsanlegget kan foregå i henhold til punktene a) – e) nedenfor. Arbeidsformene kan avløse hverandre uten at spenningen kobles inn igjen og sperringen for frakoblingen oppheves. Det skal ikke arbeides fysisk mens arbeidsformene (sperringen) endres.

a) Samtidig med disponering for arbeid, der det både er oppnevnt hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet (kan være samme person).

b) Samtidig med anleggsområde-jernbane, der det både er oppnevnt hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet (kan være samme person).

c) Samtidig med disponering for arbeidstog.

d) Samtidig med avstengt område, der det skal være oppnevnt en leder for elsikkerhet når det foregår arbeid inne på det avstengte området.

e) Bare frakobling uten at det foretas arbeid eller etter at arbeid er avsluttet, og med mulighet for å kjøre ikke elektrisk kjøretøy over den frakoblede strekningen. Leder for elsikkerhet utpekes, og jording skal foretas utenfor profilet.

Dersom det er behov for å framføre tog med dieseldrift over en strekning der det foregår arbeid med frakobling i henhold til nummer 6 bokstav a), skal toget framføres slik:

a) Toglederen eller togekspeditøren skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og avklare om kjøringen kan gjennomføres.

b) Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte leder for elsikkerhet og informere om at arbeidet skal avsluttes for å kjøre tog med dieseldrift gjennom området.

c) Leder for elsikkerhet skal forsikre seg om at all jording er foretatt utenfor profilet og informere leder for kobling om kjøringen.

d) Leder for elsikkerhet skal melde til hovedsikkerhetsvakten at det er klart for kjøringen.

e) Hovedsikkerhetsvakten skal fjerne sine sikringstiltak og melde strekningen klar for tog til toglederen eller togekspeditøren.

f) På strekning med fjernstyring og strekning med togmelding skal toglederen eller togekspeditøren ikke fjerne sperring og stille signal før det har vært kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over den frakoblede strekningen for å forsikre seg om at toget ikke har strømavtager hevet.

g) På strekning med ERTMS skal toglederen ikke fjerne sperring og gi kjøretillatelse før det har vært kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over den frakoblede strekningen for å forsikre seg om at toget ikke har strømavtager hevet.

h) Når toget har kjørt ut av den frakoblede strekningen, kan hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen eller togekspeditøren og forespørre om ny tillatelse til arbeid.

Når arbeid i spor med frakobling skal avsluttes og spenningen igjen skal kobles inn, skal:

a) hovedsikkerhetsvakten varsle leder for elsikkerhet om at arbeidet er avsluttet.

b) leder for elsikkerhet varsle alle som har vært involvert i arbeidet og andre som kan bli berørt om at sikkerhetstiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningssatt.

c) leder for elsikkerhet avvikle alle etablerte sikkerhetstiltak og påse at alle som har vært involvert i arbeidet har fjernet seg fra anlegget.

d) leder for elsikkerhet varsle leder for kobling om at alle sikringstiltak er fjernet og at spenningen kan kobles inn.

e) leder for kobling koble inn spenningen og bekrefte dette til leder for elsikkerhet.

f) leder for elsikkerhet varsle hovedsikkerhetsvakten om at spenningen er koblet inn.

g) hovedsikkerhetsvakten varsle toglederen eller togekspeditøren om at spenningen er koblet inn og at arbeidet er avsluttet.

(TJN 10.13-BN Arbeid på eller nær kontaktledningsanlegg)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.