Endringsoversikt

Illustrasjoner til Arbeider i spor - strekning med togmeldinger

Sperring og sikring på strekning med togmelding

Illustrasjonen viser oppsetting av stoppsignal på stasjon ved disponeringer for arbeid på strekning med togmelding der det foregår flere arbeider på samme strekning, uten bruk av skinne/ - veimaskin.

Arbeider på eller nær kontaktledningsanlegg

Sperring nå seksjonsdelet ligger utenfor den strekningen eller det sporet det skal arbeides på.

Disponering for arbeid i spor 1 mellom utkjørhovedsignalene. Sperring i spor 1 hindrer signalstilling på frakoblet område.

Avgrensning av anleggsområde-jernbane

Alternativ 1

Toglederen eller togekspeditøren kan tillate et tog å kjøre fra Mo stasjon og mot Li stasjon, men toget må holdes utenfor på Li stasjon til anleggsområdet er avsluttet. Det er ikke behov for å sperre blokkstrekningen mellom Mo pg Li stasjoner.
Anleggsområdet sikres ved å sette på en sperre ved innkjørsingal B ved Ås stasjon som avgrenser anleggsområdet og en sperre i togsporene på Li stasjon.
Anleggsområdet avgrenses ved at utkjørhovedsignalene L og N på Li stasjon påsettes skilt anleggsområde-jernbane. På Ås stasjon kan det vurderes om skilting kan unnlates dersom det opprettes en sikkerhetssone mellom innkjørhovedsignal B og utkjørhovedsignalene L og N og dette angis i kunngjøring om arbeidet.

Alternativ 2

Her kan toglederen eller togekspeditøren, tillate et tog å kjøre inn både på Mo og Ås stasjoner. Det opprettes en sikkerhetssone mellom innkjørhovedsignal A og utkjørhovedsignal M og O på Mo st. og det opprettes en sikkerhetssone mellom innkjørhovedsignal B og utkjørhovedsignal N og L på Ås st. Sikkerhetssonen er ikke markert i dette eksempelet. For å se eksempel på sikkerhetssone, se alternativ 1.

Alternativ 3

Her er spor 3 og 4 på Støren stasjon, samt den avgrenende strekningen i C enden (mot Rørosbanen), blitt opprettet som anleggsområde- jernbane. Samtidig er det mulig å bruke signalanlegget slik at det kan stilles signal og kjøres tog både i spor 1 og spor 2 på Støren stasjon. Det kan også foregå kryssing på stasjonen når spor 1 og 2 benyttes for togene. Togekspeditøren sperrer spor 3 og 4 ved å sette kontrollmiddel på signalstillerne.

Forklaring og illustrasjoner til kapittel 10.4 - BN

Et arbeidsområde er et forhåndsdefinert geografisk avgrenset område for sperring og sikring i forbindelse med arbeid i spor. Arbeidsområdene er benevnt med stedskode og nummer (f.eks. HVA-1 er arbeidsområde 1 på Hvalstad stasjon).
Nøkkelsystemet har en avhengighet til arbeidsområdet, ved at når arbeidsområdet er sperret og nøkkel for sikring er frigitt, kan nøkkelen tas ut for sikring. Så lenge nøkkelen er tatt ut, kan sperringen av arbeidsområdet ikke tas tilbake av togleder.
Sporveksler inne i arbeidsområdet eller som danner sidedekning til arbeidsområdet kan ikke omlegges av togleder. Det kan heller ikke stilles fiendtlige tog- og skifteveier i forhold til arbeidsområdet.
Når nøkkel for sikring er frigitt av togleder, lyser en indikeringslampe i nøkkelskapet og nøkkelen må tas ut innen 15 sekunder. Etter 15 sekunder oppheves frigivningen automatisk dersom nøkkelen ikke er tatt ut.

 Bilde: Nøkkel for sikring i nøkkelskapet En nøkkel for sikring er unik og kan ikke benyttes i andre nøkkelskap. Nøkkelen er utstyrt med karabinkrok, for å kunne feste denne på belte/arbeidstøy.

Reservenøkler oppbevares av faglig leder signal.

I alle nøkkelskapene er det oppslått kart over tilhørende og tilgrensende arbeidsområde®. Dette kartet er riktig geografisk orientert i forhold til sporet og nøkkelskapets plassering. Det er i tillegg lys i nøkkelskapet som automatisk slås på når skapet åpnes. Nøkkelskapet og nøkkel for sikring er merket med arbeidsområdets benevnelse.

Bilde: Kart over arbeidsområdet og tilgrensende arbeidsområder oppslått i nøkkelskapet.
For dobbeltsporet strekning skal høyre hovedspor fra Oslo merkes med grå trekant på alle kilometermerker og ellers der det anses hensiktsmessig, f.eks. ved nøkkelskap og sporsløyfer.

Bilde/figur: Viser merking av høyre hovedspor fra Oslo.

Skilt langs sporet

Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt skal ved forflytning forbi hovedsignaler inne i arbeidsområdet alltid verifisere sitt gjeldende arbeidsområde opp mot skilt som er plassert på hvert hovedsignal, for ikke utilsiktet bevege seg ut i trafikkert spor.

Bilde: Skilt inne i arbeidsområdet som er plassert på alle hovedsignaler innenfor et definert forhåndsdefinert arbeidsområde

Bilde: Skilt plassert ved hver grense mellom to arbeidsområder, unntatt der grensen er lagt mellom to koblede sporveksler.

Bilde: Skilt plassert ved grense mellom akseltellere og sporfelt.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.