Endringsoversikt

Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg

Generelt

Ved frakobling av kontaktledningsanlegget skal det framgå av den driftsoperative kunngjøringen hvilke strekninger eller spor det ikke kan kjøres tog eller skift på ved å angi hovedsignal eller annet hensiktsmessig referansepunkt i infrastrukturen, i tillegg til foreslått leder for elsikkerhet, hvilken elsikkerhetsplan det skal arbeides etter og om strekningen blir spenningsløs. Leder for kobling utpeker leder for elsikkerhet.

Leder for elsikkerhet skal kommunisere med toglederen eller togekspeditøren for å skape en felles forståelse av hvor det er innført trafikale begrensninger og/eller hvor det kan framføres tog. En leder for elsikkerhet skal koordinere henvendelser fra de øvrige lederne for elsikkerhet mot toglederen eller togekspeditøren.

Leder for kobling skal kommunisere med toglederen eller togekspeditøren for å sikre at området som skal frakobles er sperret. Leder for kobling skal verifisere at strekning, spor eller område er sperret før frakobling foretas.

Sperring og sikring

På strekning med fjernstyring og strekning med togmelding skal toglederen eller togekspeditøren sperre hele den frakoblede strekningen. Der hvor seksjonsdelet ligger utenfor den strekningen eller det sporet det skal arbeides på, skal nærmeste blokkstrekning eller spor også sperres. Slik sperring kan likevel unnlates hvis sperringen av strekningen eller sporet hindrer signalstilling inn på det frakoblede området. Dersom det skal utføres arbeid på blokkstrekning eller spor som er sperret som følge av at frakoblingen går utenfor det disponerte området, skal grensen for arbeidet utvides og den sperrede strekningen eller spor inngå i arbeidet.

På strekning med ERTMS skal toglederen sperre hele den frakoblede strekningen ved å sperre stoppskiltene i hver ende av området, slik at systemet ikke kan gi kjøretillatelse inn mot det frakoblede området. Dersom strekningen samtidig disponeres for arbeidstog, skal toglederen sperre stoppskiltene etter at arbeidstoget har kjørt ut.

Frakobling

Frakobling av kontaktledningsanlegget kan foregå i henhold til punktene nedenfor. Arbeidsformene kan avløse hverandre uten at spenningen kobles inn igjen og sperringen for frakoblingen oppheves. Det skal ikke arbeides fysisk mens arbeidsformene (sperringen) endres.

  • Samtidig med disponering for arbeid, der det både er oppnevnt hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet (kan være samme person).
  • Samtidig med anleggsområde-jernbane, der det både er oppnevnt hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet (kan være samme person).
  • Samtidig med disponering for arbeidstog.
  • Samtidig med avstengt område, der det skal være oppnevnt en leder for elsikkerhtet når det foregår arbeid inne på det avstengte området.
  • Bare frakobling uten at det foretas arbeid eller etter at arbeid er avsluttet, og med mulighet for å kjøre ikke elektrisk kjøretøy over den frakoblede strekningen. Leder for elsikkerhet utpekes og jording foretas utenfor profilet.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.