Adgang til førerrom

Bane NORs personale kan i nødvendig grad gis adgang til førerrom for visitasjon og befaring av strekningen i henhold til jernbaneforetakets retningslinjer. Personalet skal legitimere seg.

Adgang til togledersentral

Besøk/omvisning skal være avtalt på forhånd med togdriftsleder. Forespørsler om omvisninger som ikke er avtalt kan avslås.

Omvisninger skal normalt foregå fra mandag til fredag mellom kl.11.00 og 13.00, andre tidspunkt må avtales særskilt med togdriftsleder. Skal befaringen gjennomføres med samarbeidspartnere i opplærings-/informasjonsøyemed skal omvisningen avtales minst 14 dagers på forhånd.

Omvisning prioriteres ut fra behov.

En representant fra TSS skal være oppnevnt ved alle besøk. Antall personer avtales i hvert enkelt tilfelle og personale på vakt skal være informert om besøket.

Medarbeidere som er utstyrt med adgangskort til sentralen kan ferdes der, men skal ikke ta med seg besøk på omvisning uten at det på forhånd er avtalt med togdriftsleder.

I avviks- og beredskapssituasjoner kan vaktleder avlyse/avbryte avtalte befaringer dersom han/ hun finner det nødvendig.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.