2.4 Informasjonselementer

Informasjonselementene våre skal sørge for at kundene finner den informasjonen de trenger. Vi bruker flere ulike typer informasjonselementer, som linjekart, monitorer, anvisere, høyttalere, nettsiden vår og applikasjonen NÅ.

2.4.1 Linjekart

På de stedene der vi har linjekart, er informasjonen vi gir basert på linjekartet. Her finner du en oversikt over linjenummer, utgangsstasjon og destinasjon for de ulike linjene, hvor togene stopper underveis og hvilken retning du må ta toget for å komme deg dit du skal.

Når du har sett på linjekartet og funnet ut hvilken linje du skal bruke og i hvilken retning du skal ta toget, må du gå til skjermene for å finne ut detaljene for reisen, som avgangstider og spor osv.

Linjenummer og -fargene gjør det enkelt å finne igjen informasjon om toget ditt i ulike informasjonselementer.

Foreløpig er linjenummersystemet kun innført på det sentrale Østlandet, mellom Skien og Lillehammer, og Gjøvik og Halden. I resten av landet bruker vi de samme inndelingene, lokaltog og regionaltog, men foreløpig uten linjenummer og -farger.

2.4.2 Monitor

Avgangsmonitorene er skjermer med blått overskriftsfelt som viser avgangene fra den stasjonen du er på. De kommer både i liggende og stående format, og finnes i to typer: monitorer som viser togsammensetningen og monitorer som ikke gjør det. På stasjoner der det finnes anvisere blir togsammensetningen vist på disse. På stasjoner der monitoren er den eneste skjermen, blir togsammensetningen vist på monitoren.

Togavgangene er sortert etter den planlagte avgangstiden og forsvinner fra monitorene når toget forlater plattformen. Innstilte tog blir borte etter den planlagte avgangstiden.

På en monitor uten togsammensetning kan du finne følgende:

 • Klokke: viser hva klokken er akkurat nå.
 • Avgangstid: viser togets planlagte avgangstid. Hvis toget er innstilt er denne tiden streket over.
 • Linjenummer: viser hvilket linjenummer toget har. Hvis toget ikke har linjenummer, er dette feltet åpent. Se også 2.4 Linjekart.
 • Destinasjon: viser hva som er togets endestasjon.
 • Ny tid eller innstilling: viser ny forventet avgangstid i gult hvis toget er forsinket, eller teksten Innstilt/Cancelled hvis toget er innstilt.
 • Spor eller avvikspiktogram: viser hvilket spor toget skal gå fra. Ved sporendringer blir tallet gult, og ved innstillinger byttes tallet ut med et utropstegnpiktogram. Hvis det går buss for et innstilt tog, vises busspiktogrammet i stedet.
 • Viatekst eller tiltakstekst: ved normal trafikk vises de største stasjonene toget stopper ved på ruten. Flyplasser markeres med et flypiktogram. Viatekstene kan overskrives av tiltakstekster (se 5.3 Generelle tiltak) med informasjon til kundene om den aktuelle avgangen. Ved avvik er denne teksten gul.
 • Togselskap: viser logoen til togselskapet som kjører toget.
 • Monitormeldinger: viser teksten vi skriver i monitormeldingene. Makslengden er 200 tegn per språk. Her kan vi legge ut to typer meldinger: Avviksmeldinger med gul tekst og informasjonsmeldinger med hvit tekst.


Figur 2.4.2 A: Avgangsmonitor.

På en monitor med togsammensetning finner du den samme informasjonen som på monitorer uten, men i tillegg vises togsammensetningen for det neste toget som går fra stasjonen, eller de to neste hvis begge har avgangstid innen den neste timen.

Togsammensetningen viser hvor mange vogner toget har, hvilke spesialtilbud som er i de ulike vognene, og hvor vognene er i forhold til sektormarkeringen på plattformen. Her kan du også se hvor det er flest ledige plasser. Fyllingsgraden er markert med grønt for god plass, gult for halvfullt og rødt for få ledige plasser. Dette skal gjøre det lettere å finne sitteplasser på toget, og hjelpe kundene med å plassere seg på en gunstig måte på plattformen før toget kommer.


Figur 2.4.2 B: Avgangsmonitor med togsammensetning.

I tillegg til avgangsmonitorene har noen stasjoner også monitorer som viser ankomster. Forskjellen på dem er at ankomstmonitoren har et grønt overskriftsfelt, og i stedet for destinasjon, viser de togenes utgangsstasjon. Ellers er informasjonen du finner på en ankomstmonitor den samme som beskrevet for avgangsmonitorene. Ankomstmonitorer er som regel plassert ved siden av avgangsmonitorer, og noen steder er skjermen delt slik at øverste halvdel viser avganger og nederste halvdel viser ankomster.

Figur 2.4.2 C: Ankomstmonitor.

Vi har også muligheten til å få en monitorskjerm til å bare vise tekst. Da fylles hele skjermen av monitormeldingen. Hvis det er noe galt med skjermen, vil feilmeldingen vises på denne måten.

Figur 2.4.2 D: Informasjonsskjerm.

2.4.3 Anviser

Anviserne er skjermer som viser informasjon om avgangene fra ett spor. Disse henger enten på plattformen ved sporet eller ved opp- eller nedgangen til sporet. På en plate ved siden av skjermen står det hvilket spor anviseren henger ved.

På anviserne kan du finne følgende:

 • Linjenummer: viser hvilket linjenummer toget har. Hvis toget ikke har linjenummer, er dette feltet borte. Se også 2.4 Linjekart.
 • Togselskap: viser logoen til togselskapet som kjører toget.
 • Klokke: viser hva klokken er akkurat nå.
 • Destinasjon: viser hva som er togets endestasjon.
 • Avgangstid: viser togets planlagte avgangstid. Hvis toget er innstilt er denne tiden streket over.
 • Viatekst: ved normal trafikk vises de største stasjonene toget stopper ved på ruten. Flyplasser markeres med et flypiktogram.
 • Ny tid: viser ny forventet avgangstid i gult hvis toget er forsinket. Se 4.2 forsinkelser.
 • Togets posisjon: viser hva som var den forrige stasjonen toget passerte.
 • Tiltakstekster: viser tiltakstekster (se 5.3 Generelle tiltak) med informasjon til kundene om den aktuelle avgangen. Ved avvik er denne teksten gul.
 • Togsammensetning: viser hvor mange vogner toget har, hvilke spesialtilbud som er i de ulike vognene, og hvor vognene er i forhold til sektormarkeringen på plattformen.
 • Neste tog eller sporendringer: det nederste feltet på anviseren viser enten sporendringer eller neste tog. Hvis et tog har fått en sporendring, vil anviseren på originalsporet vise sporendringen med tekst på gul bakgrunn nederst i bildet. Hvis det er 4 minutter eller mindre til neste tog skal gå fra et spor, vil informasjon om dette toget dukke opp i feltet nederst på anviseren med svart bakgrunn.
 • Innstilling: hvis toget er innstilt vil mange av feltene bli erstattet med en gul tekst som informer om avviket.

Figur 2.4.3 A: Anviser med sporendring.

Figur 2.4.3 B: Anviser med neste tog.

Figur 2.4.3 C: Anviser med tiltakstekst.

Figur 2.4.3 D: Anviser med togets posisjon.

Figur 2.4.3 E: Anviser med innstilt tog.

Hvis et tog bare ankommer en stasjon uten at det skal ta om bord noen passasjerer, viser anviserne et annet bilde. I dette bildet får du se togets linjenummer, destinasjon, ankomsttid og en tekst om at det ikke er noen påstigning. Det kommer også opp ny tid hvis toget er forsinket.

Figur 2.4.3 F: Anviser ankomst.

Det er også mulig å bare vise en merknadstekst på anviserne. Det gjør vi når det kommer passerende tog, hvis et tog som står ved sporet ikke er i trafikk eller hvis det er feil på skjermene.

Figur 2.4.3 G: Anviser passerende tog.

2.4.4 Hovedtavle

Hovedtavlen er en stor utgave av monitoren, der det store skjermbildet vises på mange mindre skjermer som er koblet sammen i en såkalt cluster. Hovedtavlen viser den samme informasjonen som monitorene, men har også ekstra plass til monitormeldinger eller andre elementer som ikke får plass på en vanlig monitor. Du finner hovedtavler på Oslo S, Nationaltheatret og Oslo Lufthavn.

På hovedtavlen på Oslo S finner du et felt som viser neste tog i retning Asker, Ski, Lillestrøm eller Oslo Lufthavn. Skjermen viser Linjenummer, destinasjon og spor. Hvis det er mindre enn ti minutter til avgangstiden, så står det hvor mange minutter det er igjen, ellers står klokkeslettet.

2.4.5 Høyttaler

På de fleste stasjonene våre er det høyttalere. KARI sender ut både automatiske og manuelle meldinger over høyttalerne. Skjermene på stasjonen er den viktigste informasjonskilden, og høyttalermeldingene skal forsterke den informasjonen som blir gitt der. Dermed er det slik at det kommer flere meldinger over høyttalerne på stasjoner uten skjermer enn på stasjoner med. Se også TOK

2.4.6 NÅ Appen

er Bane NOR sin mobilapp, og gir deg sanntidsinformasjon om alle togavganger i Norge. Den viser det samme som du finner på monitorskjermene ute på stasjonene, og kan automatisk vise den stasjonen du er nærmest. I tillegg har appen lenker til togkartet, trafikkmeldingene, parkeringsappen og billettappen til Entur. Den er også laget slik at telefonens voice over-system skal kunne lese opp informasjonen i appen til deg. Det er også mulig å lagre faste stasjoner, strekninger eller tognummer for å få rask tilgang til den informasjonen du trenger.

2.4.7 Togkartet

Togkartet viser passasjer- og godstog som kjører på Bane NOR sin infrastruktur i sanntid. Kartet viser ikke tomme tog og arbeidstog. Du kan også bruke togkartet til å søke opp en stasjon. Togene er representert av små sirkler i samme farge som linjenummeret, og hvis du holder musepekeren over dem, ser du hva som er togets endestasjon, og hvilket togselskap som kjører det. Togkartet er tilgjengelig fra banenor.no og gjennom appen NÅ.

2.4.8 Monitorvisning i nettleseren

Monitorvisning i nettleseren eller Real time display (RTD) er en tjeneste som lar deg få opp en sanntidsvisning av monitoren på én bestemt stasjon i nettleseren.

Denne funksjonen kan for eksempel brukes av kiosker og butikker som ligger i nærheten av jernbanen og vil vise kundene de neste togavgangene. For å bytte stasjon, må du bytte ut stasjonsforkortelsen som står med store bokstaver i nettadressen med den nye. I lenken får du opp Asker (ASR), men du kan vise alle stasjonene våre på denne måten.